คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเสวนาวรรณกรรม "คนไม่พัฒนา สนทนากับคนไร้บ้าน และคนไร้ประเทศ" 
 
     

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาวรรณกรรม "คนไม่พัฒนา สนทนากับคนไร้บ้าน และคนไร้ประเทศ" โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ กล่าวเปิดกิจกรรมการเสวนาดังกล่าว

การเสวนาวรรณกรรมครั้งนี้ เป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน ประเด็นเกี่ยวกับวรรณกรรมและสังคมในด้านต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ ผศ.ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง และ คุณวีรพร นิติประภา ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด โดยได้รับความสนใจจากนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว