คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานประกันคุณภาพ
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาทปอ.ประจำปี 2562
 
     

ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดี ประจำปี 2562 ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้

1. AUN-QA Overview at Program Level

2. CUPT-QMS Guideline Overview at Institution Level

3. AUN-QA Implementation and Gap Analysis

4. ทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร

link รายละเอียดข่าว

http://edoc.tsu.ac.th/docs/2019-03/101607-25-3-2019t11_5_36.pdf