คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 23 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรประวัติศาสตร์ได้รับรางวัลนำบทความวิชาระดับดีเด่น ในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลงานการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษา ของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ
 
     

 เมษายน ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตร ศศบ(ประวัติศาสตร์) ได้รับรางวัลจากการนำเสนอบทความวิจัย ระดับดีเด่น ในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ : การนำเสนอผลงานการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และอาณาบริเวณศึกษา ของนิสิตปริญญาตรีระดับประเทศ  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 2 รางวัล ดังนี้  

1. นางสาว รัชนีกร ชาตะรัตน์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากบทความเรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา : ภาพสะท้อนชาวนาไทย ต้นทศวรรษ 2500
ห้องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 

2.นายวชิรวิทย์ ชิดเชื้อ ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น ในบทความเรื่อง จีนกวางตุ้ง : การดำรงอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมเมืองตรัง ช่วง พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน