คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 23 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายระดับดี
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอเผลงานวิชาการภาคบรรยาย ระดับดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 4 ผลงาน ดังนี้

1. นายนพดล  แซ่อึ้ง  นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร นศ.บ.นิเทศศาสตร์  

    ผลงานเรื่อง ประสิทธิภาพของสื่อวารคดีที่มีผลต่อการตระหนักรู้สภาพปัญหาวิถีชีวิตควายน้ำของเยาวชนในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา

2. นายภูริณัฐ  พฤกษ์เนรมิตร นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย

     ผลงานเรื่อง โศกนาฎกรรมในสังคมสมัยใหม่ : ภาพสะท้อนจากนวนิยายเรื่อง จนตรอกและคำพิพากษาของ ชาติ กอบติติ

3. นางสาวปวีณ์สุดา  เหนือคลอง นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย

     ผลงานเรื่อง ภาพสะท้อนสังคมจากรวมเรื่องสั้น "สามานย์สามัญ" ของอุทิศ เหมะมูล

4. นางสาวปาริชาติ  แก้วนวน นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย

    ผลงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน เรื่อง อาม่าบนคอนโดของ ชมัยภร  แสงกระจ่าง