คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
 
     

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำมาปรับและพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นในอนาคต