คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.62 ถึงวันที่ 26 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
 
     

           เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการ “ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา”ในหัวข้อ “Technology will change the world.” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาคเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวฟาติน  ฮูลู        วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2

โดยมีอาจารย์รวยรื่น พาหุจินดา และ อาจารย์จตุพงค์ โมรา เป็นผู้ควบคุม