คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปี 2561