คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.62 ถึงวันที่ 22 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามต่อสัญญา (MOU) ชูความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนปูยู จ.สตูล
 
     

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร  กล้าณรงค์ และนายอับดลรอสัก รอเกต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู  ได้ลงนามต่อสัญญาความร่วมมือด้านวิชาการด้านวิชาการ วิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนการฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นิสิตสาขาต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณอีกด้วย อีกทั้งยัง ได้ให้ความสำคัญการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการพัฒนาโจทย์ และวิธีการแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของประชาชน เจ้าของปัญหา ขณะเดียวกัน คาดหวังให้ชุมชนเป็น ห้องปฎิบัติการทางสังคมเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ของนิสิตสาขาต่าง ๆ ด้วย