คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 21 ก.พ.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงาน “มหกรรมวิชาการพหุภาษา
 
     

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นิสิตหลักสูตร กศ.บ. ภาษาอังกฤษ หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในงาน “มหกรรมวิชาการพหุภาษา คณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี” ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมประกวดเล่านิทาน (Story Telling)

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวซอเฟีย  หมาดทิ้ง           วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

กิจกรรมอัจฉริยะภาษาอังกฤษ (English Genius)

          รางวัลชนะเลิศ  

          นางสาวชนิดาภา สุทธิกุล และ นางสาววรัญญา รัตนพันธ์     วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

          นางสาวฝานี เบ็ญอะดรัม และ นางสาวมนัญชนก สกุลโชติพงศ์         วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3

โดยมีอาจารย์ ดร. ณัฐนันท์  ทองมาก และ อาจารย์จตุพงค์ โมรา เป็นผู้ควบคุม