คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรมรางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัษฎาวุธ  ไชยวรรณ  นิสิตหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรมรางวัล รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561  (โดยไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ และเงินจำนวน 5,000 บาท) 
ซึ่งผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยเข้ารับรางวัล ณ อนุสรณ์สถาน 80 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชพาติการธามวรวิหาร โดยมี ผศ.ดร.มาโนช  ดินลานสกุล   เป็นที่ปรึกษา