คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.62 ถึงวันที่ 6 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
 
     
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"
 
 
     

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
ส่งผ่านเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019/

--------------------------------------------
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
--------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร 063-749-0929 หรือ 073-299-635

เริ่มรับบทความตั้งแต่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562