คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.62 ถึงวันที่ 4 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
     

          ด้วยหลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาจีน) สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เข้าร่วมการศึกษาระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยจี่หน่าน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 45 วัน ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 โดยนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกลับมาที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้จำนวน 2 รายวิชา คือ วิชา0109357การเขียนพู่กันจีน 3(2-2-5) และวิชา0109355 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5)

         นิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  ได้ที่ อาจารย์ ดร.พวงผกา  สิทธิจันทร์                                    โดยโหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ 

1. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

2. ใบสมัคร

3. ใบอนุญาตของผู้ปกครอง