คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.62 ถึงวันที่ 7 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2
 
     

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ