คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.62 ถึงวันที่ 24 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พินิจอิเหนา
 
     

วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนิสิตกลุ่ม Writestyle จัดกิจกรรมเสวนาทางวรรณคดีไทย “พินิจอิเหนา” เพื่อเป็นการสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องอิเหนา โดยเน้นความเป็นสากลและแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณาจารย์และนิสิตจากคณะต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านวรรณคดี 3 ท่าน ได้แก่ 
1.ศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา สาและ 
2.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. อาจารย์วราเมษ วัฒนไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ