คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ม.ค.62 ถึงวันที่ 23 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
 
     

22 มกราคม 2562 ณ ห้อง 15403 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 286 คน เดินทางมายังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย โดยในภาคเช้าเป็นการแนะนำคณะและหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานิสิต กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรของคณะฯ

ภาคบ่าย คณะครูและนักเรียนทั้งหมด ได้เดินทางมายังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ตลอดจนสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง