คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 16 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท สาขาไทยศึกษา (หลักสูตร 2 ปี)
 
     

                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาไทยศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) 

รอบที่ 1  มกราคม - กุมภาพันธ์  2562    (สัมภาษณ์เดือนมีนาคม 2562)
รอบที่ 2 มีนาคม  - เมษายน 2562          (สัมภาษณ์เดืออนพฤษภาคม 2562)

                   สมัครออนไลน์ได้ที่  admission.tsu.ac.th/applicant/projectlist.jsp