คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.61 ถึงวันที่ 16 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมส่งผลงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4
 
     

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562

 

 


 ซึ่งมีสาขาการนำเสนอดังนี้

- การท่องเที่ยวและโรงแรม
-คหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อาหาร
-ภาษาต่างประเทศ
-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - 1 มีนาคม 2562  


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2019/index.php