คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาภาษาไทยเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

                           สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  จำนวน 2 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.ม. ภาษาไทย) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา (ปร.ด.วัฒนธรรมศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561  - 5 พฤศจิกายน 2561   
                           ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด โทร.074-317600 ต่อ  1311 , 1104 
สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://admission.tsu.ac.th/applicant/projectlist.jsp