คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ต.ค.65 ถึงวันที่ 30 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมนำเสนอเค้าโครงวิจัยด้านภาษาอังกฤษศึกษา
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัมมนา 13315 สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมนำเสนอเค้าโครงวิจัยด้านภาษาอังกฤษศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นการพัฒนาทักษะการนำเสนอเค้าโครงวิจัยของนิสิตชั้นปี 4 ของหลักสูตรฯ