คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.65 ถึงวันที่ 5 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ KM : HUSO Research Performance
 
     

ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ KM : HUSO Research Performance ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 13220 (ชั้น 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงทะเบียนได้ที่ http://shorturl.at/dMOX4 ภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 พบกับวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลััยทักษิณ และคุณเพ็ญฉาย กุลโชติ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ