คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.65 ถึงวันที่ 28 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญศิษย์เก่าแบบสำรวจฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
     

งานพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านตอบแบบสำรวจฐานข้อมูลศิษย์เก่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (HUSO Alumni Database) เพื่อรวบ
รวมฐานข้อมูลศิษย์เก่า และพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะ ฯ

ตอบแบบสำรวจ คลิกที่นี่
เข้าร่วมกลุ่ม LINE ติดตามข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า ฯ คลิกที่นี่