คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ก.ย.64 ถึงวันที่ 16 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย
 
     

HUSO NEWS : เมื่อวันที่ 10 และ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “ Think Tank : เสริมสร้างนักวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รวมทั้งเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างน้อย 1 ชุดโครงการ สำหรับเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วันที่ 10 กันยายน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พัฒนาโจทย์ด้านสังคมศาสตร์" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก เป็นวิทยากร และในวันที่ 16 กันยายน "พัฒนาโจทย์วิจัยด้านมนุษยศาสตร์" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว

 

 

#มนุษย์ #สังคม #มหาวิทยาลัยทักษิณ #รอบรู้ศาสตร์เปรื่องปราดภาษา

Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University