คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ก.ย.64 ถึงวันที่ 16 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์และนิสิต
 
     

#HUSO_NEWS  : เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านการวิจัยของคณาจารย์และนิสิต ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยทางด้านสารสนเทศศึกษา และเป็นแนวทางในการผลิตงานวิจัยด้านสารสนเทศศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ปริญญ์ ขวัญเรียง อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นวิทยากรในครั้งนี้