คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.64 ถึงวันที่ 9 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุงคะไซ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 12
 
     

HUSO NEWS : วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) จัดโครงการบุงคะไซ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีพื้นที่แข่งขันในการพัฒนาทักษะ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของสถานศึกษาต่าง ๆ และเป็นการส่งเสริมให้มีหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดโครงการตามลำดับ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายจากวิทยากร โดยมีรายนามและหัวข้อ ดังนี้

1) การบรรยาย “การใช้คำช่วย に กับ で” โดย ผศ.ดร. เตวิช เสวตไอยาราม อาจารย์ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
2) การบรรยาย “การฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนในศตวรรษที่ 21” โดย อ.สุกัญญา ทองดีนอก อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) การบรรยาย “ความเชื่อ ผีและศาสนาในเพลงลูกทุ่งไทยญี่ปุ่น” โดย ผศ.ดร.คุณัชญ์ สมชนะกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเป็นการประกาศผลการแข่งขันทักษะ ได้แก่ 1) การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น スピーチコンテストและ 2) การแข่งขันร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น カラオケコンテスト สำหรับผลการแข่งขันทักษะ สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/BunkaSaiTSU2021/