คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ก.ย.64 ถึงวันที่ 2 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม
 
     

วันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) จัดโครงการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex  Meetings

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 กิจกรรมการเรียนรู้ “แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน” ได้รับเกียรติจาก คุณปัณค์  กฤศกรวิจิตร Assistant to First Vice President, chairman office,B.grimm Power Public Co., Ltd เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “การปรับตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในยุคโควิด” พร้อมด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวโดยใช้โปรแกรมทำอินโฟกราฟิก (infographic)” วิทยากรโดย อาจารย์ชวเลิศ เทพประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

กิจกรรมที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 กิจกรรมการเรียนรู้ “การท่องเที่ยวเชิงชุมชน” โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นฐาน ได้รับเกียรติจาก คุณมนูญ แสงจันทร์ศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ” และการบรรยายหัวข้อ “แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรนวัตกรรม” (โครงการโคก หนอง นา โมเดล พช.อ.ระโนด)  วิทยากรโดย ดร.อภิวรรณ์ ดำแสงสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพเพื่อชุมชนใน “ไร่ฐิภูตา” บริษัท ฐิภูตา จำกัด