คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.64 ถึงวันที่ 9 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาการบริหารจัดการ ภาคบรรยาย
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาการบริหารจัดการ ภาคบรรยาย

เรื่อง "ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ" การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM วันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา