คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.64 ถึงวันที่ 9 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลระดับชมเชย จากการนำเสนอบทความแบบบรรยาย ระดับปริญญาตรี
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวประไพพิศ ชอบแต่ง นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ได้รับรางวัลระดับชมเชย จากการนำเสนอบทความแบบบรรยาย (ระดับปริญญาตรี)

เรื่อง "วิถีการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนหัวเขาแดง ตำบลหัวเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาที่ (ยังไม่) เปลี่ยนแปลง" Traditional fishing of Hua Khao Daeng community, Hua Khao Daeng Sub district, Singhanakhon District, Songkhla Province that have (not been) changed ในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม (CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร กล้าณรงค์