คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 8 เม.ย.64 ถึงวันที่ 8 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดร้อยกรอง ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฬ
 
     

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายดิเรก วงศ์กีรติเมธาวี นิสิตชั้นปีที่ 4
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2" ประเภทร้อยกรอง

ชื่อผลงาน "เสียงร้องของผู้อพยพกลุ่มสุดท้าย"

โครงการประกวดงานเขียน "เกียรตินิยมวรรณศิลป์" ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้หัวข้อ "หิว" จัดโดย ชมรมวรรณศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย