คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.พ.64 ถึงวันที่ 25 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร
 
     

HUSO NEWS : คณะมนุษยศาสตร์ ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13210 - 13211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร โอกาสนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรตลอดจนคณาจารย์ผู้เข้าร่วม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัต สงสม ประธานหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากร
บรรยาย "แนวคิด หลักการ การปรับปรุงหลักสูตรบนฐานสมรรถนะ" พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรในรูปแบบโมดูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม Templete การเขียน มคอ.2 การพัฒนาสมรรถนะตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
โดยช่วงบ่ายในวันเดียวกันเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเขียน มคอ.2 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
คณาจารย์แต่ละหลักสูตร