คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
สื่อ HUSO TSU
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : HUSO MAX ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563